Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze zasedání 01/15

17. 2. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Trpístech

 

poř.číslo:  1/15     11.2. 2015      Trpísty - Obecní úřad

 

Zasedání se zúčastnilo 6 členů obecního zastupitelstva.

Jednání zahájil starosta obce Josef Pavlas,který také řídil zasedání.

Ověřovatelé zasedání byly stanoveni Jiří Dvořák a Václav Šedivý

Zápis sepsal Josef Pavlas 16.2.2015

 

Program:

1.Zahájení

2.Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání

3.Hospodaření obce v roce 2014

4.Svoz bioodpadu

5.Různé

6.Diskuse

7. Usnesení

8. Závěr

 

1.Úvod zasedání obecního zastupitelstva provedl starosta Josef Pavlas.

2.Starosta obce přečetl usnesení z minulého zasedání:

-všechny body byly splněny.

3.Starosta obce přednesl stav finančních prostředků na účtech obce a plnění

rozpočtu v roce 2014.

-BÚ – 2 351 551,63 Kč

-Příjmy : 8 101 266,-Kč Výdaje : 5 992 284,-Kč

4.Starosta přečetl nabídku Zekol s.r.o. na odvoz a likvidaci bioodpadu.

5.Starosta přednesl

-smlouvu o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚS Plzeňského kraje

- podat žádost o dotaci pro sbor dobrovolných hasičů v obci na dovybavení a

opravu stříkačky.

- podat žádost o dotaci do programu vodohospodářské infrastruktury 2015.

-kronikář obce Jaroslav Vrška přednesl návrh na zápis do obecní kroniky

za rok 2014

 

Usnesení obecního zastupitelstva Trpísty č.1/15 ze dne 11.2. 2015:

 

1. Bere na vědomí:

-zprávu o hospodaření obce v roce 2014 a o stavu financí na účtu obce

 

2. Schvaluje:

-program zasedání zastupitelstva

6 hlasy pro

-ověřovatele zápisu p.Jiří Dvořák a p.Stanislav Kubašta

6 hlasy pro

-žádost obce o dotaci do programu vodohospodářské infrastruktury 2015

na akci

6 hlasy pro

-žádost obce na dotaci z dotačního programu ,,Podpora jednotek sboru

dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje“

6 hlasů pro

-nabídku firmy Zekol s.r.o. na odvoz Biodpadu obce

6 hlasy pro

-zápis do obecní kroniky za rok 2014

6 hlasů pro

 

3.Ukládá starostovy obce Trpísty :

-zajistit podání žádosti o dotaci na akci „Podpora jednotek SDH obcí PK“.

Termín. 20.3 2015

-podat žádost o dotaci do programu vodohospodářské infrastruktury 2015.

Termín 13.4.2015

 

Ověřovatelé zápisu :