Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze zasedání 02/15

24. 4. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Trpístech

 

poř.číslo: 2/15    8.4. 2015 Trpísty – Obecní úřad

Zasedání se zúčastnilo 5 členů zastupitelstva obce.

Jednání zahájil starosta obce Josef Pavlas,který také řídil zasedání.

Ověřovatelé zasedání byly stanoveni Stanislav Kubašta a Karel Javorský

Zápis sepsal Josef Pavlas 14.4.2015

 

Program:

1.Zahájení

2.Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání

3.Hospodaření obce 1-3 měsíc 2015

4.Rozpočtové změny č.1

6.Různé

7.Diskuse

8.Usnesení

9.Závěr

 

1.Úvod zasedání zastupitelstva obce provedl starosta Josef Pavlas

2.Starosta přečetl usnesení z minulého zasedání:

-všechny body byly splněny.

3.Starosta obce přednesl stav finančních prostředků na účtech obce a plnění

rozpočtu v 1 – 3 měsíci 2015

-BÚ – 2 730 282,16

- příjmy 804 988,11,-Kč - výdaje 426 257,58,-Kč

4.Starosta obce přečetl:

-rozpočtové změny č.1

5.Starosta přečetl:

-žádost p.Romana Šedivého na snížení pronájmu nebytových prostor na

místním fotbalovým hřišti.

-návrh na odměny zastupitelstva obce.

 

 

Usnesení zastupitelstva obce Trpísty č.2/2015:

 

1.Bere na vědomí:

-zprávu o hospodaření obce 1-3 měsíc 2015

 

2.Schvaluje:

-program zasedání zastupitelstva

5 hlasů pro

-ověřovatele zápisu Stanislav Kubašta a Karel Javorský

5 hlasů pro

- rozpočtové změny č.1, které jsou přílohou zasedání

5 hlasů pro

- snížení pronájmu nebytových prostor na místnim fotbalovém hřišti z 2 500,-Kč

na 2 000,-Kč měsíčně

4 hlasy pro, 1 hlas proti

-odměny neuvolněným členům zastupitelstva,které jsou přílohou zasedání.

5 hlasů pro

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: