Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze zasedání 03/15

12. 6. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Trpístech

 

poř.číslo : 3/15       10.6. 2015      Trpísty-Obecní úřad

 

 

Zasedání se zúčastnilo 5 členů obecního zastupitelstva.

Jednání zahájil starosta obce Josef Pavlas,který také řídil zasedání.

Ověřovatelé zasedání byly stanoveni Jiří Dvořák a Stanislav Kubašta

Zápis sepsal Josef Pavlas 11.6.2015

 

Program : 1.Zahájení

2.Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání

3.Hospodaření obce 1 – 5 měsíc 2015

4.Závěrečný účet obce za rok 2014

5.Účetní závěrka 2014

6.Rozpočtové změny č.2

7.Různé

8.Diskuse

9.Usnesení

10.Závěr

 

1.Úvod zasedání zastupitelstva obce provedl starosta Josef Pavlas

2.Starosta obce přečetl usnesení z minulého zasedání:

-všechny body byly splněny

3.Starosta přečetl stav finančních prostředků na účtech obce a plnění rozpočtu

za 1 – 5 měsíc 2015.

-BÚ – 1 638 175,90,-Kč

-Příjmy – 1 663 863,20,-Kč Výdaje – 2 377 238,93,-Kč

 

4.Starosta přečetl závěrečný účet obce za rok 2014

5.Starost přečetl účetní závěrku obce za rok 2014

6.Starosta přednesl návrh rozpočtových změn č.2 v roce 2015

7.Starosta přednesl

- žádosti o finanční příspěvek na výchovu mládeže za rok 2012 a 2013 od

TJ Jiskra Erpužice o,s.

 

8. Usnesení zastupitelstva obce v Trpístech č.3 /2015:

 

1. Bere na vědomí:

- zprávu o hospodaření obce 1-4 měsíc 2014 a o stavu financí na účtu obce

2.Schvaluje:

- program zasedání zastupitelstva obce

5 hlasů pro

- ověřovatele zápisu p.Jiří Dvořák a p.Stanislav Kubašta

5 hlasů pro

- rozpočtové změny č.2,které jsou přílohou zasedání

5 hlasů pro

-závěrečný účet obce za rok 2014- s výhradou,který je přílohou zasedání

5 hlasů pro

-účetní závěrku za rok 2014-bez výhrad,protokol je přílohou zasedání

5 hlasů pro

3.Neschvaluje:

-finanční příspěvek na výchovu mládeže pro TJ Jiskra Erpužice

 

3.Ukládá starostovy obce:

-do usnesení po schválení rozpočtu obce uvádět zda je rozpočet přebytkový,

vyrovnaný nebo ztrátový.

 

 

Ověřovatelé zápisu: