Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze zasedání 04/15

24. 9. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Trpístech

 

Poř.číslo: 4/15          9.9.2015           Trpísty – Obecní úřad

 

Zasedání se zúčastnilo 5 členů zastupitelstva obce

Jednání zahájil starosta obce Josef Pavlas.,který také zasedání řídil.

Ověřovatelé zasedání byly stanoveni Stanislav Kubašta a Jiří Dvořák

Zápis sepsal Josef Pavlas 10.9.2015

 

Program:

1. Zahájení

2.Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání

3.Hospodaření obce 1-8 měsíc 2015

4.Rozpočtové změny č.3

5.Různé

6.Diskuse

7.Usnesení

8.Závěr

 

1.Úvod zasedání zastupitelstva obce provedl starosta obce Josef Pavlas.

2.Starosta přečetl usnesení z minulého zasedání:

-všechny body byly splněny

3.Starosta obce přednesl stav finančních prostředků na účtu obce a plnění

rozpočtu za 1 – 8 měsíc 2015.

* BÚ : 768 662,92,-Kč

* Příjmy: 2 956 250,-Kč Výdaje: 4 539 130,-Kč

4.Starosta přečetl návrh na rozpočtové změny č.3

5.Přednesl:

-žádost p. Petra Petříka o odprodej pozemkové parcely č.75/8

 

Usnesení zastupitelstva obce v Trpístech č.4/2015

1.Bere na vědomí:

-zprávu o hospodaření obce 1-8 měsíc 2015 a o stavu financí na účtech obce

2.Schvaluje:

-program zasedání zastupitelstva obce

5 hlasů pro

-ověřovatele zasedání p.Stanislav Kubašta a Jiří Dvořák

5 hlasů pro

-rozpočtové změny č.3,které jsou přílohou zasedání.

5 hlasů pro

-prodej p.p.č.75/8 kat. území Trpísty manželům Petrovi a Stanislavě

Petříkovým za 10,-Kč m2

 

 

Ověřovatelé zápisu: