Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze zasedání 05/15

13. 11. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Trpístech

Poř.číslo: 5/15 11.11 2015 Trpísty – Obecní úřad

Zasedání se zúčastnilo 6 členů zastupitelstva obce.

Jednání zahájil starosta obce Josef Pavlas,který také zasedání řídil.

Ověřovatelé zasedání byly stanoveni Jaroslav Vrška a Karel Javorský

Zápis sepsal Josef Pavlas 12.11.2015

 

Program:

1.Zahájení

2.Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání

3.Hospodaření obce 1 – 10 měsíc 2015

4.Odkoupení vlakového nádraží a pozemků

5.Rozpočtové změny č.4

6. Různé

7.Usnesení

8.Závěr
 

1.Úvod zasedání zastupitelstva obce provedl starosta obce Josef Pavlas.

2.Starosta přečetl usnesení z minulého zasedání:

- všechny body byly splněny

3.Starosta obce přednesl stav finanční prostředků na účtu obce a plnění

rozpočtu 1 – 10 měsíc 2015.

* BÚ : 932 756,17Kč

* Příjmy : 3 492 440,-Kč Výdaje: 3 122 520,-Kč

4. Starosta obce přečetl dopis SŽDC k prodeji pozemku p.č.st 72 se stavbou,

pozemku st.73 se stavbou a pozemky č.928/4 a 928/5 a část pozemku č.1028.

vše v kat.území Trpísty

5. Starosta přečetl rozpočtové změny č.4

6.Strosta obce přečetl

-žádost na pronájem nebytových prostor na provozování pohostinských

činností od . Marcely Pavlasové.

-dodatek č.1 ke smlouvě s Kalespol reality s.r.o.

 

Usnesení zastupitelstva obce Trpísty č. 5/15:

1.Bere na vědomí:

-zprávu o hospodaření obce 1-10 měsíc 2015.

2.Schvaluje:

- program zasedání zastupitelstva obce.

6 hlasů pro

- ověřovatele zápisu Jaroslava Vršku a Karla Javorského

6 hlasů pro

- odkoupení st.pozemku č.72 se stavbou,st.p.č.73 se stavbou p.p.č.928/4,

p.p.č.928/5 a části p.p.č.1028 vše v kat.území Trpísty za kupní cenu

312 000,-Kč

4 hlasů pro 1proti 1 zdržel

-rozpočtové změny č.4, které jsou přílohou zasedání.

6 hlasů pro

-pronájem nebytových prostor na místním fotbalovém hřišti pí.Marcele

Pavlasové k provozování pohostinství za 2 000,-Kč měsíčně.

6 hlasů pro

-dodatek č.1 ke smlouvě č.SVln-11-2010 s nájemcem Kalespol reality s.r.o.

na 5 let,po uplynutí 5let od podpisu dodatku nájemní smlouvy vrátit výpovědní

lhůtu na 1 rok.

6 hlasů pro
 

3.Pověřuje:

-starostu obce k zajištění všech náležitostí k odprodeji vlakového nádraží Trpísty

s pozemky.