Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze zasedání 06/15

21. 12. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Trpístech

Poř.číslo: 6/2015 16.12 2015 Trpísty – Obecní úřad


Zasedání se zúčastnilo 5 členů obecního zastupitelstva.

Jednání zahájil starosta obce Josef Pavlas,který také zasedání řídil.

Ověřovatelé zasedání byly stanoveni Jaroslav Vrška a Stanislav Kubašta

Zápis sepsal 18.12.2015 Josef Pavlas

 

Program:

1.Zahájení

2.Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání

3.Hospodaření obce 1 – 11 měsíc 2015

4.Rozpočet obce na r.2016

5.Rozpočtový výhled na r.2017 - 2021

6.Rozpočtové změny č.5

7.Inventury obce

8.Různé

9.Diskuse

10.Usnesení

11.Závěr
 

1.Úvod zasedání zastupitelstva obce provedl starosta obce Josef Pavlas.

2.Starosta přečetl usnesení z minulého zasedání:

-všechny body byly splněny.

3.Starosta přednesl stav finančních prostředků na účtu obce a plnění rozpočtu

1 – 11 měsíc 2015.

-BÚ : 1 151 817,84

-Příjmy: 6 343,30-Kč Výdaje: 4 420,54,-Kč

4.Starosta přečetl:

-návrh rozpočtu obce na rok 2016, který je nevyrovnaný příjmy: 3 933,40

výdaje: 4 933,40

5.Starosta přednesl:

-rozpočtový výhled obce na r.2017 – 2021

6.Starosta přečetl:

-rozpočtové změny č.5.

7.Starosta přečetl:

-příkaz k provedení inventarizace obecního majetku 6.1.2016.

8.Starosta přednesl:

-žádost o finanční příspěvek Svazu tělesně postižených ČR.,z.s.Stříbro

-návrh na finanční dar pro TJ Sokol Trpísty,z.s ve výši 20 000,-Kč

-návrh na uspořádání obecní poutě 16.7.2016.


9.Usnesení zastupitelstva obce 6/2015.

 

1.Bere na vědomí:

-zprávu o hospodaření obce 1 – 11 měsíc 2015.

2.Schvaluje:

-program zasedání zastupitelstva

5 hlasů pro

-ověřovatele zápisu Jaroslav Vrška a Stanislav Kubašta

5 hlasů pro

-nevyrovnaný rozpočet obce na rok 2016,který je přílohou zasedání

5 hlasů pro

-rozpočtový výhled na r.2017 – 2021,který je přílohou zasedání

5 hlasů pro

-rozpočtové změny č.5,které jsou přílohou zasedání

5 hlasů pro

-inventarizační komise dle příkazu starosty obce,které jsou přílohou zasedání.

5 hlasů pro

-finanční příspěvek 1 000,-Kč pro Svaz tělesně postižených ČR.,z.s. Stříbro

5 hlasů pro

-finanční dar pro TJ Sokol Trpísty z.s. ve výši 20 000,-Kč

5 hlasů pro

-uspořádat obecní pouť 16.7.2016

5 hlasů pro

3.Pověřuje:

Starostu obce k provedení nenadálých finančních převodů do konce roku 2015.

 

Ověřovatelé zápisu: