Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze zasedání 01/16

14. 3. 2016

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Trpístech

 

poř.číslo: 1/16 10.2. 2016 Trpísty - Obecní úřad

 

Zasedání se zúčastnilo 6 členů obecního zastupitelstva.

Jednání zahájil starosta obce Josef Pavlas,který také řídil zasedání.

Ověřovatelé zasedání byly stanoveni Stanislav Kubašta a Karel Javorský

Zápis sepsal Josef Pavlas12.2.2016

 

Program:1.Zahájení

2.Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání

3.Hospodaření obce v roce 2015

4.Dotace obce z PK pro rok 2016

5.Různé

6.Diskuse

7. Usnesení

8. Závěr

1.Úvod zasedání obecního zastupitelstva provedl starosta Josef Pavlas.

2.Starosta obce přečetl usnesení z minulého zasedání:

-všechny body byly splněny.

3.Starosta obce přednesl stav finančních prostředků na účtech obce a plnění

rozpočtu v roce 2015.

-BÚ – 1 382 415,82 Kč

-Příjmy : 4 345 598,58,-Kč Výdaje : 5 121 576,16,-Kč

4.Starosta podal návrh na finanční půjčku na zasíťování bytové zóny Jih

ve výši 800 000,-Kč od ČSOB,a.s.

5.Starosta přednesl návrhy na

-podat žádost na dotaci z programu stabilizace venkovských sídel PK na opravu

budovy obecního úřadu.

- podat žádost o dotaci pro sbor dobrovolných hasičů v obci na dovybavení a

opravu stříkačky a na příspěvek na odbornou přípravu

- podat žádost o dotaci do programu vodohospodářské infrastruktury 2015 na

rekonstrukci vodovodní tlakové stanice.

-podat žádost na opravu sprch a záchodů v kabinách na fotbalovým hřišti z

dotačního programu na vybudování a modernizaci sportovišť v roce 2016.

-odměny zastupitelstva obce Trpísty od.1.3.2016

-poplatek na zřízení přípojky plynu v bytové zóně Jih ve výši 8 000,-Kč

-kronikář obce Jaroslav Vrška přednesl návrh na zápis do obecní kroniky

za rok 2015

Usnesení obecního zastupitelstva Trpísty č.1/16 ze dne 10.2 2016:

1. Bere na vědomí:

-zprávu o hospodaření obce v roce 2015 a o stavu financí na účtu obce

2. Schvaluje:

-program zasedání zastupitelstva

6 hlasy pro

-ověřovatele zápisu p.Stanislav Kubašta a Karel Javorský

6 hlasy pro

-úvěr od ČSOB,a.s.ve výši 800 000,-Kč na zasíťování infrastruktury pro bytovou

zónu Jih. 6 hlasů pro

-žádost obce o dotaci do programu vodohospodářské infrastruktury 2016

na akci Trpísty –rekonstrukce objektu ATS.

6 hlasů pro

-žádost o dotaci na opravu kabin z dot,programu na vybudování a modernizaci

sportovišť v roce 2016

6 hlasy pro

-žádost obce na dotaci z dotačního programu ,,Podpora jednotek sboru

dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje“ na vybavení a odbornou přípravu.

6 hlasů pro

-žádost obce na dotaci ze,,Stabilizace a obnova venkova Plzeňského kraje“

na opravu obecního úřadu .

6 hlasů pro

-odměny zastupitelstva obce Trpísty od 1.3.2016,které jsou přílohou zasedání

6 hlasy pro

-poplatek 8 000,-Kč na plynovou přípojku v bytové zóně jih

6 hlasů pro

-zápis do obecní kroniky za rok 2015.

6 hlasů pro

3.Ukládá starostovy obce Trpísty :

-podat žádost o dotaci do programu Stabilizace a obnova venkova PK

Termín 20.2.2016

-podat žádost o dotaci z programu na vybudování a modernizaci sportovišť

Termín 22.2.2016

-zajistit podání žádosti o dotace na akci „Podpora jednotek SDH obcí PK“.

Termín. 20.3 2016

-podat žádost o dotaci do programu vodohospodářské infrastruktury 2016.

Termín 10.3.2016

 

Ověřovatelé zápisu :