Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze zasedání 02/16

18. 4. 2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Trpístech

 

poř.číslo: 2/16 13.4. 2016 Trpísty – Obecní úřad

Zasedání se zúčastnilo 6 členů zastupitelstva obce.

Jednání zahájil starosta obce Josef Pavlas,který také řídil zasedání.

Ověřovatelé zasedání byly stanoveni Jiří Dvořák a Václav Šedivý

Zápis sepsal Josef Pavlas 17.4.2016

 

Program:

1.Zahájení

2.Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání

3.Hospodaření obce 1-3 měsíc 2016

4.Závěrečný účet obce

5.Rozpočtové změny č.1

6.Různé

7.Diskuse

8.Usnesení

9.Závěr

 

1.Úvod zasedání zastupitelstva obce provedl starosta Josef Pavlas

2.Starosta přečetl usnesení z minulého zasedání:

-všechny body byly splněny.

3.Starosta obce přednesl stav finančních prostředků na účtech obce a plnění

rozpočtu v 1 – 3 měsíci 2015

-BÚ – 2 730 282,16

- příjmy 804 988,11,-Kč - výdaje 426 257,58,-Kč

4.Starosta obce předložil:

-závěrečný účet obce za rok 2015

-účetní závěrku za rok 2015

5.Starosta přečetl:

-návrh rozpočtových změn č.1

 

Usnesení zastupitelstva obce Trpísty č.2/2016:

 

1.Bere na vědomí:

-zprávu o hospodaření obce 1-3 měsíc 2016

 

 

2.Schvaluje:

-program zasedání zastupitelstva

6 hlasů pro

-ověřovatele zápisu Jiří Dvořák a Václav Šedivý

6 hlasů pro

-závěrečný účet obce za rok 2015 bez výhrad,který je přílohou zasedání

6 hlasů pro

-účetní závěrku za rok 2016-bez výhrad,protokol je přílohou zasedání

6 hlasů pro

- rozpočtové změny č.1, které jsou přílohou zasedání

6 hlasů pro

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: