Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze zasedání 03/16

13. 6. 2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Trpístech

 

poř.číslo : 3/16 8.6. 2016 Trpísty-Obecní úřad

 

 

Zasedání se zúčastnilo 5 členů obecního zastupitelstva.

Jednání zahájil starosta obce Josef Pavlas,který také řídil zasedání.

Ověřovatelé zasedání byly stanoveni Stanislav Kubašta a Karel Javorský

Zápis sepsal Josef Pavlas 11.6.2015

 

Program :
1.Zahájení

2.Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání

3.Hospodaření obce 1 – 5 měsíc 2016

4.Rozpočtové změny č.2

5.Různé

6.Diskuse

7.Usnesení

8.Závěr

 

1.Úvod zasedání zastupitelstva obce provedl starosta Josef Pavlas

2.Starosta obce přečetl usnesení z minulého zasedání:

-všechny body byly splněny

3.Starosta přečetl stav finančních prostředků na účtech obce a plnění rozpočtu

za 1 – 5 měsíc 2016.

-BÚ – 106 811,31,-Kč

-Příjmy – 2 442,82,-Kč
-Výdaje – 4 519,08,-Kč

4.Starosta přednesl návrh rozpočtových změn č.2 v roce 2016

5.Starosta přednesl

-výzvu k uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemků č.501/5,501/13,810/3,1001,1030,1038,vše kat.území Trpísty,od Státního pozemkového úřadu.

-smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 300 000,-Kč na opravu budovy obecního úřadu od Plzeňského kraje

-žádost o finanční dar na výchovu mládeže za rok 2015 od TJ Jiskra Erpužice o,s.

-žádost p.Davida Šimurdy na odkoupení p.p.č.124/42 na výstavbu RD.

-žádost p.Lukáše Hofmana na odkoupení p.p.č.124/43 na výstavbu RD

-žádost p.Adama Soleha na odkoupení p.p.č.124/45 na výstavbu RD

-žádost manželů Radových na odkoupení p.p.č.124/44 na výstavbu RD

-žádost p. Jana Luska na odkoupení p.p.č.124/53 na výstavbu RD

 

 

8. Usnesení zastupitelstva obce v Trpístech č.3 /2016:

 

  1. Bere na vědomí:

- zprávu o hospodaření obce 1-5 měsíc 2016 a o stavu financí na účtu obce

 

2.Schvaluje:

- program zasedání zastupitelstva obce

5 hlasů pro

- ověřovatele zápisu p.Stanislav Kubašta a p, Karel Javorský

5 hlasů pro

- rozpočtové změny č.2,které jsou přílohou zasedání

5 hlasů pro

-přijetí účelové dotace na akci,,Oprava budovy obecního úřadu ve výši 300 000,-Kč.

5 hlasů pro

-převod privatizovaného majetku na obec-pozemky s komunikací p.p.č.501/5,501/13,810/3,1001,1030,1038 vše v kat území Trpísty

5 hlasů pro

-finanční dar na výchovu mládeže pro TJ Jiskra Erpužice ve výši 1 837,-Kč

5 hlasů pro

-prodej p.p.č.124/42 p.David Šimurda,Frýdek-Místek za 50Kč/ 1m2

5 hlasů pro

-prodej p.p.č.124/43 p.Lukáš Hofman,Heřmanova Huť za 50,-Kč/m2

5 hlasů pro

-prodej p.p.č.124/45 p.Adam Soleh,Mnichov za 50,-Kč/m2

5 hĺasů pro

-prodej p.p.č.124/44 manželé Jan a Klára Radovi,Teplá za 50,-Kč/m2

5 hlasů pro

-prodej p.p.č.124/53 p.Jan Lusk,Horní Bříza za 50,-Kč/m2

5 hlasů pro

 

 

Ověřovatelé zápisu: