Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze zasedání 04/16

7. 8. 2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Trpístech

 

Poř.číslo: 4/16 13.7. 2016 Trpísty – Obecní úřad

 

Zasedání se zúčastnilo 7 členů zastupitelstva obce

Jednání zahájil starosta obce Josef Pavlas.,který také zasedání řídil.

Ověřovatelé zasedání byly stanoveni Jaroslav Vrška a Václav Šedivý

Zápis sepsal Josef Pavlas 20.7.2016

 

Program:

1. Zahájení

2.Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání

3.Hospodaření obce 1-6 měsíc 2016

4.Rozpočtové změny č.3

5.Různé

6.Diskuse

7.Usnesení

8.Závěr

 

1.Úvod zasedání zastupitelstva obce provedl starosta obce Josef Pavlas.

2.Starosta přečetl usnesení z minulého zasedání:

-všechny body byly splněny

3.Starosta obce přednesl stav finančních prostředků na účtu obce a plnění

rozpočtu za 1 – 6 měsíc 2016.

* BÚ : 351 955,26,-Kč

* Příjmy: 3 338,08,-Kč Výdaje: 5 459,18,-Kč

4.Starosta přečetl návrh na rozpočtové změny č.3

5.Přednesl:

- žádost správy a údržby PK na bezúplatný převod pozemků pod silnicí II/193,

které jsou ve vlastnictví obce Trpísty do vlastnictví PK.

-informaci o schválení dotace na věcné vybavení pro jednotku SDH obce od PK

-informaci o schválení dotace na odbornou přípravu uskutečněno v roce 2015.

-smlouvu o umístění energetického zařízení pro stavbu

,,Trpísty,MVE-VN,TS,NN“

 

Usnesení zastupitelstva obce v Trpístech č. 4/2016 ze dne 13.7.2016

 

1.Bere na vědomí:

-zprávu o hospodaření obce 1-6 měsíc 2016 a o stavu financí na účtech obce

 

2.Schvaluje:

-program zasedání zastupitelstva obce

7 hlasů pro

-ověřovatele zasedání p.Jaroslav Vrška a Václav Šedivý

7 hlasů pro

-rozpočtové změny č.3,které jsou přílohou zasedání.

7 hlasů pro

-bezúplatný převod pozemků v k.ú.Trpísty z vlastnictví Obce Trpísty do

vlastnictví Plzeňského kraje-parc.č.919/2 o výměře 67 m2 k.ú.Trpísty a

parc.č.985/5 o výměře 1502 m2 k.ú.Trpísty.p.č.992/4 o výměře 42 m2,

odděleného geometrickým plánem č.210-37/2016 z pozemku p,p,č.992/1

k.ú.Trpísty. 7 hlasů pro

-zřízení věcných břemen ve prospěch obce Trpísty(vodovod,dešťová a splašková

kanalizace ve vlastnictví obce) v pozemku č.985/5 k.ú.Trpísty

7 hlasů pro

-přijetí účelové finanční dotace na věcné vybavení pro JSDHO ve výši 30 000,-

7 hlasů pro

-přijetí dotace na odbornou přípravu uskutečněnou v roce 2015 JSDHO ve výši

1 200,-Kč. 7 hlasů pro

-smlouvu o umístění energetického zařízení stavby,,Trpísty,MVE-VN,TS-NN

stavebník Bohuslav Mandák ,Trpísty 7

7 hlasů pro

 

Ověřovatelé zápisu: