Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze zasedání 05/16

20. 9. 2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Trpístech

Poř.číslo: 5/16 14.9 2016 Trpísty – Obecní úřad

Zasedání se zúčastnilo 5 členů zastupitelstva obce.

Jednání zahájil starosta obce Josef Pavlas,který také zasedání řídil.

Ověřovatelé zasedání byly stanoveni Stanislav Kubašta a Karel Javorský

Zápis sepsal Josef Pavlas 19.9.2016

 

Program:

1.Zahájení

2.Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání

3.Hospodaření obce 1 – 8 měsíc 2016

4.Rozpočtové změny č.4

5.Dotace obce

6.Vodné a stočné

7. Různé

8.Usnesení

9.Závěr


1.Úvod zasedání zastupitelstva obce provedl starosta obce Josef Pavlas.

2.Starosta přečetl usnesení z minulého zasedání:

- všechny body byly splněny

3.Starosta obce přednesl stav finanční prostředků na účtu obce a plnění rozpočtu 1 – 8 měsíc 2016.

* BÚ : 689 884,77Kč

* Příjmy : 3 349 590,-Kč Výdaje: 4 776 190,-Kč

4.Starosta obce přečetl rozpočtové změny č.4

5.Starosta obce informoval o navýšení dotace z Plzeňského kraje na stavební úpravy ATS na 500 000,-Kč

6.Starosta navrhl zvýšení vodného a stočného na 16,-Kč

7.Zástupci české pošty informovovaly o projektu Pošta Partner.

Starosta přečetl:

-zprávu o posouzení a hodnocení nabídek v rámci zadávacího řízení na stavební práce ,,Trpísty stavební úpravy objektu ATS“

-veřejnoprávní smlouvu č.7/2016 o poskytnutí dotace na pořízení drobné techniky-štěpkovač

-veřejnoprávní smlouvu č.18/2016 o poskytnutí dotace na Mobiliář cyklotras

Usnesení zastupitelstva obce Trpísty č. 5/2016:

1.Bere na vědomí:

-zprávu o hospodaření obce 1-8 měsíc 2016.

-informaci České pošty o projektu Pošta Partner

2.Schvaluje:

- program zasedání zastupitelstva obce.

5 hlasů pro

- ověřovatele zápisu Stanislava Kubaštu a Karla Javorského

5 hlasů pro

-rozpočtové změny č.4, které jsou přílohou zasedání.

5 hlasů pro

-přijetí dotace z Plzeňského kraje na akci,,Trpísty-stavební úpravy objektu ATS ve výši 500 000,-Kč

5 hlasů pro

-zprávu komise o posouzení a hodnocení nabídek na stavební úpravy ATS v rámci zadávacího řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu.

5 hlasů pro

-uzavření smlouvy o dílo s vítězem veřejné zakázky na stavební úpravy ATS Rymax Trade s.r.o Čejkovy 76.

5 hlasů pro

-navýšení vodného na 16,-Kč a stočného na 16,-Kč od odečtu 1.10.2016

5 hlasů pro

-veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 7/2016

5 hlasů pro

-veřejnoprávní smlouvu poskytnutí dotace č.18/2016

5 hlasů pro


3.Pověřuje:

-starostu obce k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace s PK na stavební úpravy objektu ATS ve výši 500 000,-Kč .

 

Ověřovatelé zápisu: