Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze zasedání 06/16

16. 11. 2016

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Trpístech

Poř.číslo: 6/2016 9.11 2016 Trpísty – Obecní úřad

 

Zasedání se zúčastnilo 5 členů obecního zastupitelstva.

Jednání zahájil starosta obce Josef Pavlas,který také zasedání řídil.

Ověřovatelé zasedání byly stanoveni Jaroslav Vrška a Jiří Dvořák

Zápis sepsal 15.11.2016 Josef Pavlas

 

Program:

1.Zahájení

2.Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání

3.Hospodaření obce 1 – 10 měsíc 2016

4.Rozpočtové změny č.5

5.Různé

6.Diskuse

7.Usnesení

8.Závěr
 

1.Úvod zasedání zastupitelstva obce provedl starosta obce Josef Pavlas.

2.Starosta přečetl usnesení z minulého zasedání:

-všechny body byly splněny.

3.Starosta přednesl stav finančních prostředků na účtu obce a plnění rozpočtu 1 – 10 měsíc 2016.

-BÚ : 1 537 454,14

-Příjmy: 4 665,54-Kč Výdaje: 5 111,35,-Kč

4.Starosta přečetl návrh na rozpočtové změny č.5

5.Starosta přečetl výzvu od Státního pozemkového úřadu k uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemku p.č.111/6 kat.území Sviňomazy.

 

Usnesení zastupitelstva obce 6/2016.

1.Bere na vědomí:

-zprávu o hospodaření obce 1 – 11 měsíc 2016.

2.Schvaluje:

-program zasedání zastupitelstva

5 hlasů pro

-ověřovatele zápisu Jaroslav Vrška a Jiří Dvořák

5 hlasů pro

-rozpočtové změny č.5,které jsou přílohou zasedání

5 hlasů pro

-bezúplatný převod pozemku č.1086/1 v kat.území Sviňomazy od Státniho

pozemkového úřadu.

5 hlasů pro

3.Pověřuje:

Starostu obce k podpisu smlouvy o bezúplatném převodu pozemku č.1086/1 se Statním pozemkovým úřadem.

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: