Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze zasedání 01/17

13. 2. 2017

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Trpístech

poř.číslo: 1/17 8.2. 2017 Trpísty - Obecní úřad

Zasedání se zúčastnilo 6 členů obecního zastupitelstva.

Jednání zahájil starosta obce Josef Pavlas,který také řídil zasedání.

Ověřovatelé zasedání byly stanoveni Stanislav Kubašta a Jaroslav Vrška

Zápis sepsal Josef Pavlas12.2.2016

 

Program:
1.Zahájení

2.Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání

3.Hospodaření obce v roce 2016

4.Dotace obce z PK pro rok 2017

5.Různé

6.Diskuse

7. Usnesení

8. Závěr

1.Úvod zasedání obecního zastupitelstva provedl starosta Josef Pavlas.

2.Starosta obce přečetl usnesení z minulého zasedání:

-všechny body byly splněny.

3.Starosta obce přednesl stav finančních prostředků na účtech obce a plnění rozpočtu v roce 2015.

-BÚ – 1 382 415,82 Kč
-Příjmy : 4 345 598,58,-Kč
-Výdaje : 5 121 576,16,-Kč

4.Starosta navrhl podat žádost na dotaci z programu stabilizace venkovských sídel PK 2017 na opravu budovy vlakového nádraží – 2. etapa

5.Starosta přednesl návrhy na:

-darovací smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene pro Plzeňský kraj.

-prodej pozemků č.172,173,875/2,kat.území Trpísty p.Stanislavu Čechákovi

-prodej pozemků č.660/1,660/2,677/7,677/10 vše kat.území Sviňomazy

-kupní smlouvy na budovu bývalého kravína od Elišky Filipové

-na odkoupení zasíťované parcely od Františka Dytrycha

-poskytnutí peněžitého daru mateřské škole v Erpužicích

-smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene smlouvu o právu provést stavbu č.IV-12-00116114/2.

-kronikář obce Jaroslav Vrška přednesl návrh na zápis do obecní kroniky za rok 2016

 

Usnesení obecního zastupitelstva Trpísty č.1/17 ze dne 8.2 2017:

1. Bere na vědomí:

-zprávu o hospodaření obce v roce 2015 a o stavu financí na účtu obce

2. Schvaluje:

-program zasedání zastupitelstva

6 hlasy pro

-ověřovatele zápisu p.Stanislav Kubašta a Jaroslav Vrška

6 hlasy pro

-podání žádosti do programu stabilizace venkovských sídel na opravu vlakového nádraží Trpísty

6 hlasů pro

-kupní smlouvu budovy bývalého kravína za 28 000,-Kč,prodávající Eliška Filipová 

6 hlasů pro

-prodej pozemkových parcel č.172,173 a 875/2 za 10,-Kč m2 p.Stanislavu Čechákovi vše v kat.území Trpísty

6 hlasy pro

-prodej pozemkových parcel č.660/1,660/2,677/7 a 677/10 kat. území Sviňomazy p. Martinu Strnadovi za 10,-Kč m2

6 hlasů pro

-poskytnutí peněžitého daru mateřské škole Erpužice ve výši 1 500,-Kč

6 hlasů pro

-zápis do obecní kroniky 2016 a odměnu kronikáři Jaroslavu Vrškovi za vedení kroniky ve výši 1 500,-Kč

6 hlasy pro

-darovací smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene na p.č.919/2,985/5a 992/4 vše kat.území Trpísty

6 hlasů pro

-smlouvu uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č.IV-12-0011614/2

6 hlasů pro

3.Ukládá starostovy obce Trpísty :

-podat žádost o dotaci do programu Stabilizace a obnova venkova PK 2017

Termín 15.2.2017

 

 

Ověřovatelé zápisu :