Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze zasedání 02/17

14. 3. 2017

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Trpístech

 

poř.číslo: 2/17 8.3. 2017 Trpísty – Obecní úřad

Zasedání se zúčastnilo 6 členů zastupitelstva obce.

Jednání zahájil starosta obce Josef Pavlas,který také řídil zasedání.

Ověřovatelé zasedání byly stanoveni Karel Javorský a Václav Šedivý

Zápis sepsal Josef Pavlas 14.3.2017

 

Program:
1.Zahájení

2.Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání

3.Hospodaření obce 1-3 měsíc 2017

4.Dotace obce

5.Rozpočtové změny č.1

6.Různé

7.Diskuse

8.Usnesení

9.Závěr


1.Úvod zasedání zastupitelstva obce provedl starosta Josef Pavlas

2.Starosta přečetl usnesení z minulého zasedání:

-všechny body byly splněny.

3.Starosta obce přednesl stav finančních prostředků na účtech obce a plnění rozpočtu v 1 – 3 měsíci 2017

-BÚ –  869 994,33

- příjmy 912 050,-Kč
- výdaje 731 650,-Kč

4.Starosta obce předložil:

-návrh na podáni dotace do dotačního programu bezpečné branky 2017

5.Starosta přečetl:

-návrh rozpočtových změn č.1

-návrh na bezúplatný převod pozemku č.1018/4 z vlastnictví PK do vlastnictví obce Trpísty

-záznam o změně čísla položky rozpočtové skladby ve schváleném rozpočtu na rok 2017

-návrh smlouvy o zajištění územní studie veřejného prostranství s městem Stříbrem

-žádost Milana Dvořáka a Simony Horké na odkoupení parcely na výstavbu č.124/41

 

Usnesení zastupitelstva obce Trpísty č.2/2017:

 

1.Bere na vědomí:

-zprávu o hospodaření obce 1-3 měsíc 2017

-změnu čísla položky ve schváleném rozpočtu na rok 2017,která je přílohou zasedání

 

2.Schvaluje:

-program zasedání zastupitelstva

6 hlasů pro

-ověřovatele zápisu Karel Javorský a Václav Šedivý

6 hlasů pro

-rozpočtové změny č.1,které jsou přílohou zasedání

6 hlasů pro

-bezúplatné nabytí pozemku p.č.1018/4 o výměře 728 m2 odděleného geometrickým plánem č.209-234/2015 z vlastnictví Plzeňského kraje do vlastnictví obce Trpísty

6 hlasů pro

-žádost o dotaci z PK na dotační program bezpečné branky,2 ks branky na futsal.

6 hlasů pro

-smlouvu o zajištění územní studie veřejného prostranství s městem Stříbrem

6 hlasů pro

-prodej p.p.č.124/41 o výměře 1098 m2 na výstavbu rodinného domu p.Milanu Dvořákovi a pí. Simoně Horké za 50,-Kč/m2

6 hlasů pro

 

 

Ověřovatelé zápisu: