Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze zasedání 03/17

23. 5. 2017

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Trpístech

poř.číslo : 3/17 10.5.2017 Trpísty-Obecní úřad

 

Zasedání se zúčastnilo 5 členů obecního zastupitelstva.

Jednání zahájil starosta obce Josef Pavlas,který také řídil zasedání.

Ověřovatelé zasedání byly stanoveni Jiří Dvořák a Karel Javorský

Zápis sepsal Josef Pavlas 16.5.2017

 

Program :

1.Zahájení

2.Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání

3.Hospodaření obce 1 – 4 měsíc 2017

4.Závěrečný účet obce

5.Rozpočtové změny č.2

6.Vyhlášky obce

7.Různé

8.Diskuse

9.Usnesení

10.Závěr

 

1.Úvod zasedání zastupitelstva obce provedl starosta Josef Pavlas
 

2.Starosta obce přečetl usnesení z minulého zasedání:

-všechny body byly splněny
 

3.Starosta přečetl stav finančních prostředků na účtech obce a plnění rozpočtu

za 1 – 4 měsíc 2017.

-BÚ –881069,33,-Kč

-Příjmy – 1 667 631,01,-Kč Výdaje – 1 267 631,01,-Kč
 

4.Závěrečný účet obce za rok 2016 přečetl starosta obce
 

5.Starosta přednesl návrh rozpočtových změn č.2 v roce 2017
 

6.Starosta navrhl obecně závazné vyhlášky obce:

- č.1/2017 o stanovení systému shromažďování,sběru ,přepravy,třídění,

Využívání a odstraňování komunálních odpadů.

- č.2/2017 o poplatku za komunální odpad

- č.3/2017 o nočním klidu
 

7.Starosta přednesl

-smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti č.IV-12-0011021/VB/1

-návrh na vyhotovení posudku budov z hlediska PENB na budovu čp.58

-obecně závaznou vyhlášku obce č.1/2017 o stanovení systému shromažďování

Sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů.

-obecně závaznou vyhlášku č.2/2017 o poplatku za komunální odpad

-obecně závaznou vyhlášku č.3/2017 o nočním klidu

-zastupitel Karel Javorský přednesl žádost na nulovou výši své měsíční

odměny

8. Usnesení zastupitelstva obce v Trpístech č.3 /2017:

 

  1. Bere na vědomí:

- zprávu o hospodaření obce 1-4 měsíc 2017 a o stavu financí na účtu obce

 

2.Schvaluje:

- program zasedání zastupitelstva obce

5 hlasů pro

- ověřovatele zápisu p.Jiřího Dvořáka a p, Karel Javorský

5 hlasů pro

-závěrečný účet obce za rok 2016,který je přílohou zasedání

5 hlasů pro

- rozpočtové změny č.2,které jsou přílohou zasedání

5 hlasů pro

- smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti č.IV-12-0011021/VB/1

5 hlasů pro

-vyhotovení posudku budov z hlediska PENB na budovu čp.58

5 hlasů pro

-obecně závaznou vyhlášku obce č.1/2017 o stanovení systému shromažď.

sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů.

5 hlasů pro

-obecně závažnou vyhlášku obce č.2/2017 o poplatku za komunální odpad

5 hlasů pro

-obecně závaznou vyhlášku obce č.3/2017 o nočním klidu

5hlasů pro

-nulovou měsíční odměnu pro p. Karla Javorského od 1.5.2017

5 hlasů pro
 

3.Potvrzuje,že :

-schválilo na svém zasedání dne 8.2.2107 prodej pozemku č.124/52

p.Josefu Horvátovi a pí. Zlatě Černé .

 

 

Ověřovatelé zápisu: