Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze zasedání 04/17

26. 7. 2017

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Trpístech

Poř.číslo: 4/17 12.7.2017 Trpísty – Obecní úřad

 

Zasedání se zúčastnilo 7 členů zastupitelstva obce

Jednání zahájil starosta obce Josef Pavlas.,který také zasedání řídil.

Ověřovatelé zasedání byly stanoveni Stanislav Kubašta a Jaroslav Vrška

Zápis sepsal Josef Pavlas 18.7.2017

 

Program:

1. Zahájení

2.Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání

3.Hospodaření obce 1-6 měsíc 2017

4.Rozpočtové změny č.3

5.Převody pozemků

6.Dotace bezpečné branky

7.Různé

8.Diskese

9.Usnesení

10.Závěr
 

1.Úvod zasedání zastupitelstva obce provedl starosta obce Josef Pavlas.
 

2.Starosta přečetl usnesení z minulého zasedání:

-všechny body byly splněny
 

3.Starosta obce přednesl stav finančních prostředků na účtu obce a plnění

rozpočtu za 1 – 6 měsíc 2017.

  • BÚ : 673 438,49,-Kč

  • Příjmy: 2 184,55,-Kč Výdaje: 1 939,95,-Kč
     

4.Starosta přečetl návrh na rozpočtové změny č.3
 

5.Starosta informoval zastupitele o získání dotace z PK z dotačního titulu

bezpečné banky ve výši 28 000,-Kč
 

6.Přednesl:

-návrh na pronájem pozemku p.č.26/1 trvalý travní porost v kú Trpísty od

Státního pozemkového úřadu

-návrh na podání žádosti o bezúplatný převod pozemku č.75/5- dle územního

plánu izolační zeleň

-obecně závaznou vyhlášku č.4/2017,kterou se stanoví část společného

školského obvodu mateřské školy Erpužice

-žádost pí.Ludvíkové na pronájem části p.p.č.985/4 o výměře 60 m2 kú.Trpísty.

-informaci o získání dotace od PK na bezpečné branky ve výši 28 000,-Kč

-smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. IV-12-0012062/VB1

-návrh na směnu pozemků č.556/1 a 556/2 k.ú Trpísty na kterých je umístěn

obecní můstek u chatové osady od pí. Jany Kolářové.

 

 

Usnesení zastupitelstva obce v Trpístech č. 4/2017 ze dne 12.7.2017

 

1.Bere na vědomí:

-zprávu o hospodaření obce 1-6 měsíc 2017 a o stavu financí na účtech obce

 

2.Schvaluje:

-program zasedání zastupitelstva obce

7 hlasů pro

-ověřovatele zasedání p.Jaroslav Vrška a Stanislav Kubašta

7 hlasů pro

-rozpočtové změny č.3,které jsou přílohou zasedání.

7 hlasů pro

- pronájem pozemku č. 26/1 o výměře 3447 v k.ú.Trpísty od Státního

pozemkového úřadu

7 hlasů pro

-bezúplatný převod pozemku č.75/3 k.ú.Trpísty,který plní funkci jako izolační

zeleň od Státního pozemkového úřadu.

7 hlasů pro

-přijetí účelové finanční dotace na bezpečné branky z PK ve výši 28 000,-Kč

7 hlasů pro

-pronájem pozemku části popzemku č.985/4 o výměře 60 m2 pí.Ludvíkové

za 1,-Kč za m2 a rok

7 hlasů pro

-smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.IV-12-0012062/VB1

7 hlasů pro

-obecně závaznou vyhlášku č.4/2017,kterou se stanoví část společného

školského obvodu mateřské školy Erpužice

7 hlasů pro

3.Neschvaluje:

-návrh na směnu pozemků č.556/1 a 556/2 od pí. Jany Kolářové výměnou za obecní pozemky

4.Ukládá:

-starostovi zjistit náležitosti kolem umístění obecního můstku v bývalém

pionýrském táboře ZČE

 

 

Ověřovatelé zápisu: