Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ustavující zasedání OÚ 2014

10. 11. 2014

Obec Trpísty

Zastupitelstvo obce Trpísty

Zápis

Z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Trpísty, konaného dne 5.11.2014 od.17:00 hodin,budova OÚ.

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání Zastupitelstva obce Trpísty bylo zahájeno v 17:00 hod dosavadním starostou obce Josefem Pavlasem (,,dále jako ,,předsedající“).

Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce při prezenci předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle §53 zákona č.491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů v platném znění.

Předsedající schůze konstatoval,že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb. Informace o konání ustavujícího zasedání byla na úřední desce Obecního úřadu Trpísty zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní a to od 28.10.2014 do 5.11.2014. Současně byla zveřejněna na ,,elektronické úřední desce“. Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval,že je přítomno 6 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.

 

Složení slibu členy zastupitelstva

 

Předsedající s souladu s § 69 odst.2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu.Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva,že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu.Složení slibu proběhlo tak,že předsedající přečetl slib stanovený v §69 odst.2 zákona o obcích

,,Slibuji věrnost České republice.Slibuji na svou čest a svědomí,že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se ústavou a zákony České republiky“ a vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova ,,slibuji“ a podpisem na připraveném archu. Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele

 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Karla Javorského a Stanislava Kubaštu a zapisovatelem Josefa Pavlase. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Trpísty určuje ověřovateli zápisu Karla Javorského a Stanislava Kubaštu

a zapisovatelem Josefa Pavlase

Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0.

Usnesení č.1 bylo schváleno

 

 

Schválení programu:

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Trpísty schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

1) Volba starosty a místostarosty

- určení způsobu volby starosta a místostarosty

- volba starosta

- volba místostarosty

2) Zřízení výborů

- volba předsedy finančního výboru

- volba předsedy kontrolního výboru

- volba předsedy výboru sociálního a pro občanské záležitosti

- volba předsedy výboru pro soudy,bezpečnost a tisk

- volba předsedy výboru pro výstavbu a životní prostředí

3) Různé

Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0.

Usnesení č.2 bylo schváleno

 

Bod 1)

 

Určení způsobu volby starosty a místostarosty

Předsedající podal návrh,aby proběhla volba starosty a místostarosty veřejným hlasováním.

Žádné jiné návrhy nebyly podány.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Trpísty schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty.

Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0.

Usnesení č.3 bylo schváleno

Předsedající dále upozornil,že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení místostarosta.

Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhu na funkci starosty.

Na funkci starosty byl navržen Josef Pavlas .

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Trpísty volí starostou Josefa Pavlase ,který bude pro svou funkci uvolněn.

Výsledek hlasování: Pro 5. Proti 0. Zdrželi se 1.

Usnesení č.4 bylo schváleno.

Navrhování kandidátů na funkci místostarosty:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhu na funkci místostarosty.

Na funkci místostarosty byl navržen Miroslav Vladař

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Trpísty volí místostarostou Miroslava Vladaře,který bude pro svou funkci neuvolněn.

Výsledek hlasování: Pro 5. Proti 0. Zdrželi se 1.

Usnesení č.5 bylo schváleno

Bod 2)

Zřízení výborů:

Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor

(§ 117 odst.2 a § 84 odst.2 písm1) zákona o obcích).

Předsedající navrhl,aby zastupitelstvo zřídilo tyto výbory: finanční,kontrolní,sociální a pro občanské záležitosti, pro kulturu,tisk a informatiku, pro výstavbu a životní prostředí.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Trpísty zřizuje:

Finanční výbor – předseda Jiří Dvořák

Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0.

Kontrolní výbor – předseda Jaroslav Vrška

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0. Zdrželi se 0.

Sociální výbor a pro občanské záležitosti – předseda Karel Javorský

Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0.

Výbor pro kulturu, tisk a informatiku - předseda Stanislav Kubašta

Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0.

Výbor pro výstavbu a životní prostředí – předseda Václav Šedivý

Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0.

Usnesení č.6 bylo schváleno

Bod 3)

Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva

Předsedající navrhl,aby neuvolněným členům zastupitelstva byla poskytována měsíční odměna v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení vlády č.37/2003 Sb.,která bude jako příloha zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce stanovilo odměnu za funkci neuvolněného člena zastupitelstva obce v souladu s §72 zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb.

Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0.

Usnesení č.7 bylo schváleno

Rohodnutí o oddávajících,místa a čas obřadů.

Předsedající navrhl členy zastupitelstva,kteří budou moci přijímat prohlášení o uzavření manželství,seznam a podpisové vzory jsou přílohou zasedání.Místa obřadů - areál zámku Trpísty a zasedací místnost obce.Čas obřadů - každou sobotu od 9.00 hod.- 15.00 hod.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje navržené členy zastupitelstva k oddávání, místa a čas obřadů.

Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 0.

Usnesení č.8 bylo schváleno

 

Předsedající ukončil zasedání v 17.40 hod. Zápis byl vyhotoven dne 6.11.2014