Jdi na obsah Jdi na menu
 


Závěrečný účet obce za rok 2007

26. 6. 2008

                           ZÁVĚREČNÝ  ÚČET OBCE ZA ROK 2007

 

(§ 17 zákona č.250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů 1)    1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2007

( údaje jsou v tis.Kč )

        

 

Schválený

rozpočet

Rozpočtové

opatření

Upravený

rozpočet

Skutečnost

Plnění k 31.12 2007

 Plnění k upravenému

Rozpočtu

Třída 1 –  Daňové příjmy      

1 688,00

 

1 775,98

1 872,85

         105,5 %

Třída 2 – Nedaň. příjmy

   745,62

 

   749,22

   742,32

          99,1 %

Třída 3 – Kapital.příjmy

      5,00

 

     55,86

    55,86

          100,0%

Třída 4 – Přijaté dotace

      6,96

 

   113,83

    113,83

        100,0 %

Příjmy celkem

2 445,58

 

2 694,89

2 784,86

        103,3 %

Třída 5 - Běžné výdaje

2 285,58

 

2 505,46

1 926,78

          76,9 %

Třída 6 – Kapital.výdaje

   160,00

 

   189,43

    129,43

           68,3%

Výdaje celkem

2 445,58

 

2 694,89

2 056,21

            76,3 %

Saldo:Příjmy – výdaje

 

    0

 

    0

    728,65

         0

Třída 8 - financování

 

 

 

 

 

Přijaté úvěry a půjčky

 

 

 

 

 

Splátky úvěrů

 

 

 

 

 

Fond rezerv

 

 

 

 

 

Prostředky  minulých let

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financování celkem

 

 

 

 

   - 728,66

 

Přebytek (-), ztráta (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Údaje o plnění rozpočtu příjmu,výdajů a dalších finančních operací v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 a 2 a jsou k nahlédnutí na OÚ ( příloha 40 rozbor čerpání příjmů a výdajů)

 

K překročení plnění daňových příjmů o 5,5% došlo z důvodů vyššího výnosu na dani z nemovitosti v měsíci 12/2007 oproti ostatnímu období roku 2007.

Běžné výdaje-nevyčerpány rozpočtové výdaje na opravu bytů,na opravu veřejného osvětlení a

na poplatcích za vedení účtu.

Kapitálové výdaje-oproti rozpočtu nebyly čerpány výdaje na stavbu ČOV a kanalizace-stavba bude realizována v průběhu dalších let.

 

2)Stav finančních aktiv

 

Peněžní prostředky na běžném účtu vedeném u ČSOB a.s.poštovní.spořitelna k 31.12 2007

činily 1 709 237,02,-Kč.

 

 

                                                                  2.

3)Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné

   úrovně.

 

Dotace do rozpočtu obce za rok 2007 činily celkem 113,83 tis Kč.Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2007 je zpracován v tabulce.Dotace byly řádně vyúčtovány,

 
 

Poskytovatel

 ÚZ

            Účel

Položka     

Rozpočet

Čerpání

        %

MPSV

13101

aktivní pol.zaměstnanosti 

4116

 69,05

 69,05

100,00

KÚPK

 

výkon státní správy

4112

   6,96

   6,96

100,00

KÚPK

 

obnova lesů

4122

 37,82

 37,82

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

 

 

 

113,83

113,83

100,00

 

4)Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2007

 

Přezkoumání hospodaření provedly Ing.Lenka Krausová a Miloslava Velíšková -pracovnice oddělení finanční kontroly KÚPK .Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č.420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření  územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v termínu 12.2 2008 jako jednorázové.

 

Závěr zprávy:Při přezkoumání hospodaření ÚC Trpísty za rok 2007

                      Byly zjištěny chyby a nedostatky,které nemají závažnost nedostatků uvedených

                      Pod písmenem c(§ 10 odst.3 písm.b)zákona č.420/2004 Sb.

                     -Chyba:Chybné účtování §,položek( porušení rozpočtové skladby)

                     -Chyba:Nebylo účtováno o skutečnostech,které jsou předmětem účetnictví,do

                                 do období,s nímž tyto skutečnosti věcně a časově souvisí.

                      Byly zjištěny nedostatky( § 10 odst.3 písm.c.zákona č.420/2004 Sb.) spočívající

                      V závažnosti:C1-Nedostatky,spočívající v porušení rozpočtové kázně.

                     -Chyba:Změny rozpočtu nebyly provedeny schváleným rozpočtovým opatřením.

                      Při přezkoumání hospodaření ÚC Trpísty za rok 2007

                      Nebyla zjištěna rizika dle §10 odst.4 písm.a)zákona č. 420/2004 Sb.

 

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce Trpísty za r.2007 je přílohou k závěrečnému účtu.

 

V Trpístech 7.5 2008

 

Předkládá : hlavní účetní obce

 

 

Návrh na usnesení:

 

Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2007 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2007 s

výhradou nedostatků uvedených ve  zprávě o výsledku hospodaření a přijímá toto opatření:

-Dodržovat správné účtování §, položek a zajistit správné účtovaní  o skutečnostech, které  

  jsou   předmětem účetnictví do období s nimž tyto skutečnosti věcně a časově souvisí.

  Termín: ihned

-Při schvalování rozpočtových opatřeních dodržovat správný postup,dle zákona

  č .250/2000 Sb.,§16 odst.2.

  Termín: ihned