Jdi na obsah Jdi na menu
 


Závěrečný účet obce za rok 2008

13. 4. 2009
                           ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2008
 
(§ 17 zákona č.250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů
1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2008
( údaje jsou v tis.Kč )
        
 
Schválený
rozpočet
Rozpočtové
opatření
Upravený
rozpočet
Skutečnost
Plnění k 31.12 2008
 Plnění k upravenému
Rozpočtu
Třída 1 –  Daňové příjmy      
2 397,00
 
2 382,33
2 428,17
         101,9%
Třída 2 – Nedaň. příjmy
   763,00
 
   715,64
   712,54
          99,6 %
Třída 3 – Kapital.příjmy
     17,00
 
     21,06
    21,09
          100,0%
Třída 4 – Přijaté dotace
      7,20
 
   142,99
    142,99
        100,0 %
Příjmy celkem
3 184,40
 
3 262,05
3 304,79
        101,3 %
Třída 5 - Běžné výdaje
2 031,40
 
2 102,14
1 980,47
          94,2 %
Třída 6 – Kapital.výdaje
1 153,00
 
1 159,91
    355,39
           28,9%
Výdaje celkem
3 184,40
 
3 262,05
2 315,86
            71,0 %
Saldo:Příjmy – výdaje
 
    0
 
    0
    112,31
         0
Třída 8 - financování
 
 
 
 
 
Přijaté úvěry a půjčky
 
 
 
 
 
Splátky úvěrů
 
 
 
 
 
Fond rezerv
 
 
 
 
 
Prostředky minulých let
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Financování celkem
 
 
 
 
   - 112,31
 
Přebytek (-), ztráta (+)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Údaje o plnění rozpočtu příjmu,výdajů a dalších finančních operací v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 a 2 a jsou k nahlédnutí na OÚ ( příloha 40 rozbor čerpání příjmů a výdajů)
 
Běžné výdaje – nevyčerpány rozpočtové výdaje na programové vybavení,úspora na spotřebě
                          el.energie,odvoz nebezpečného odpadu.
Kapitálové výdaje-nečerpány rozpočtové výdaje na stavbu ČOV a kanalizace,z důvodu
                          nejasnosti pozemků,stavba bude realizována v dalších letech.
2)Stav finančních aktiv
 
Peněžní prostředky na běžném účtu vedeném u ČSOB a.s.poštovní.spořitelna k 31.12 2008
činily 2 699 277,54,-Kč.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                  2.
3)Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné
   úrovně.
 
Dotace do rozpočtu obce za rok 2008 činily celkem 142,99 tis Kč.Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2008 je zpracován v tabulce.Dotace byly řádně vyúčtovány,
nevyčerpané finanční prostředky z dotace na volby do Senátu PČR a Zastupitelstev krajů
ve výši 3 805,-Kč byly vráceny na účet Krajského úřadu dne 3.2 2009.
 
 
 
Poskytovatel
 ÚZ
            Účel
Položka     
Rozpočet
Čerpání
        %
MPSV
13229
aktivní pol.zaměstnanosti EÚ 
4116
 60,64
 60,64
100,00
KÚPK
 
výkon státní správy
4112
   7,20
   7,20
100,00
KÚPK
 
obnova lesů
4122
 43,27
 43,27
100,00
MPSV    
13234
aktivní pol.zaměstnanosti EÚ
4116
  1,88
   1,88
100,00
KÚPK
98193
Volby Senát PČR a Zas.krajů
4111
 30.00
26,20
 
 
 
 
 
 
 
 
Celkem
 
 
 
 
142,99
139,19
 
 
 
4)Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2008
 
Přezkoumání hospodaření provedly Bc.Radka Sebránková,Jiřina Lišková,Hana Škorpíková
a Miloslava Velíšková -pracovnice oddělení finanční kontroly KÚPK .Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č.420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v termínu 9.2 2009 jako jednorázové.
 
Závěr zprávy:Při přezkoumání hospodaření ÚSC Trpísty za rok 2008:
                      nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
 
                      Při přezkoumání hospodaření ÚC Trpísty za rok 2008:
                      Nebyla zjištěna rizika dle §10 odst.4 písm.a)zákona č. 420/2004 Sb.
 
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce Trpísty za r.2008 je přílohou k závěrečnému účtu.
 
V Trpístech 1.4. 2009
 
Předkládá : hlavní účetní obce