Jdi na obsah Jdi na menu
 


Závěrečný účet obce za rok 2009

28. 5. 2010
             ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE TRPÍSTY  ZA ROK 2009
 
(§ 17 zákona č.250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů
1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009
( údaje jsou v tis.Kč )
        
 
Schválený
rozpočet
Rozpočtové
opatření
Upravený
rozpočet
Skutečnost
Plnění k 31.12 2009
 Plnění k upravenému
Rozpočtu
Třída 1 –  Daňové příjmy      
2 425,80
2 201,29
 
2 049,20
              93,1%
Třída 2 – Nedaň. příjmy
   816,00
 566,17
  
   569,24
100,5 %
Třída 3 – Kapital.příjmy
   875,00
 594,54
 
  594,54
           100,0%
Třída 4 – Přijaté dotace
      7,40
 162,88
 
   162,88
 100,0 %
Příjmy celkem
4 124,20
3 524,88
 
 3 375,86
  95,8 %
Třída 5 - Běžné výdaje
1 978,20
2 451,09
 
 2 338,80
  95,4 %
Třída 6 – Kapital.výdaje
2 146,00
1 073,79
 
 1 073,79
100,0%
Výdaje celkem
4 124,20
3 524,88
 
 3 412,59
96,8 %
Saldo:Příjmy – výdaje
 
    0
     0
 
 -  36,73
         0
Třída 8 - financování
 
 
 
 
 
Přijaté úvěry a půjčky
 
 
 
 
 
Splátky úvěrů
 
 
 
 
 
Fond rezerv
 
 
 
 
 
Prostředky minulých let
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Financování celkem
 
 
 
 
   +36,73
 
Přebytek (-), ztráta (+)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Údaje o plnění rozpočtu příjmu,výdajů a dalších finančních operací v plném členění
 podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 a 2 a jsou k nahlédnutí na
OÚ ( příloha 40 rozbor čerpání příjmů a výdajů)
 
Daňové příjmy – nebyla dosažena výše rozpočtových příjmů daně z nemovitosti.
Běžné výdaje – nevyčerpány rozpočtové výdaje na programové vybavení,výdaje
 na materiál pro Sbor dobrovolných hasičů.
2)Stav finančních aktiv
 
Peněžní prostředky na běžném účtu vedeném u ČSOB a.s.poštovní.spořitelna
k 31.12 2009 činily 2 671 610,59,-Kč.
 
 
                                                                  2.
3)Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům
veřejné
   úrovně.
 
Dotace do rozpočtu obce za rok 2009 činily celkem 162,88 tis Kč. Rozpis
přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2009 je zpracován v tabulce.
Dotace byly řádně vyúčtovány.Doplatek finančních prostředků na volby
do EP ve výši 545,-Kč byl přijat na účet obce 12.3 2010.
 
 
 
Poskytovatel
 ÚZ
            Účel
Položka     
Rozpočet
Čerpání
        %
KÚPK
14008
Zab.prov.KH VS Czech POINT
4116
 63,93
 63,93
100,00
KÚPK
 
Výkon státní správy
4112
   7,40
   7,40
100,00
KÚPK
 
Obnova lesů
4122
 43,27
 43,27
100,00
KÚPK  
98348
Volby do EP
4116
 18,30
 18,85
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celkem
 
 
 
 
162,88
163,43
 
 
 
4)Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2009
 
Přezkoumání hospodaření provedly Hana Škoríková a ing.Michaela Zíková –
 pracovnice oddělení finanční kontroly KÚPK .Přezkoumání bylo provedeno v 
souladu se zákonem č.420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v termínu 21.5 2010 jako
jednorázové.
 
Závěr zprávy:Při přezkoumání hospodaření ÚSC Trpísty za rok 2009:
   nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst.3 písm.azákona č.420/2004 Sb.)
 
   Při přezkoumání hospodaření ÚC Trpísty za rok 2009:
   Neuvádí se zjištěna rizika dle §10 odst.4 písm.a)zákona č. 420/2004 Sb.
 
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce Trpísty za r.2009
je přílohou k závěrečnému účtu.
 
V Trpístech 26.5. 2010
 
Předkládá : hlavní účetní obce
 
 
 
Vyvěšeno:……………………….                              Sejmuto:……………………………..
 
 
Vyvěšeno elektronicky: 28.5. 2010