Jdi na obsah Jdi na menu
 


Závěrečný účet obce za rok 2010

1. 6. 2011

 

 

 

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE TRPÍSTY ZA ROK 2010

 

(§ 17 zákona č.250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů.

 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2010
( údaje jsou v tis.Kč )

 

Schválený

rozpočet

Rozpočtové

opatření

Upravený

rozpočet

Skutečnost

Plnění k 31.12 2009

Plnění k upravenému

Rozpočtu

Třída 1 – Daňové příjmy

2 313,20

 

2 313,20

2 336,06

101,0%

Třída 2 – Nedaň. příjmy

954,00

 

1 062,31

1 045,56

98.4 %

Třída 3 – Kapital.příjmy

322,70

 

52,75

52,75

100,0%

Třída 4 – Přijaté dotace

79,80

 

1 442,07

1 442,07

100,0 %

Příjmy celkem

3 669,70

 

4 870,34

4 876,44

100,1 %

Třída 5 - Běžné výdaje

20081,70

 

2 384,25

2 058,15

86,3 %

Třída 6 – Kapital.výdaje

1 588,00

 

2 486,09

1 970,48

79,3%

Výdaje celkem

3 669,700

 

4 870,34

4 028,63

82,7 %

Saldo:Příjmy – výdaje

0

 

0

847,81

0

Třída 8 - financování

   

-847,81

 

Přijaté úvěry a půjčky

     

Splátky úvěrů

     

Fond rezerv

     

Prostředky minulých let

     
      

Financování celkem

   

-847,81

 

Přebytek (-), ztráta (+)

     
      
      

Údaje o plnění rozpočtu příjmu,výdajů a dalších finančních operací v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 a 2 a jsou k nahlédnutí na OÚ ( příloha 40 rozbor čerpání příjmů a výdajů)

Nedaňové příjmy – nebyla dosažena výše rozpočtových příjmů z pronájmu movitých věcí

Běžné výdaje – nevyčerpány rozpočtované výdaje na opravu a udržování pozem.komunikací,

Bytového hospodaření,výdaje pro Sbor dobrovolných hasičů.

Kapitálové výdaje-nebyly vyčerpány rozpočtové výdaje na výstavbu ČOV a kanalizace,z

důvodu zahájení stavby až v 11/2010.

 

2)Stav finančních aktiv

Peněžní prostředky na běžném účtu vedeném u ČSOB a.s.poštovní.spořitelna k 31.12 2010

činily 3 448 959,80,-Kč.

 

3)Stav majetku

 

Drobný nehmotný majetek                                        35.880,--

Ostatní dlouhodobý majetek                                  597.492,--

Stavby                                                               9.108.096,60

Samostatné movité věci                                     186.643,--

Drobný dlouhodobý majetek                              774.390,--

Pozemky                                                         3.689.469,--

Nedokončený dlouhodobý majetek                1.679.416,--

Zálohy na nedokončený dl.majetek                   253.000,--

                                                                         -----------------                                                                        16.206.386,60
 

                                                                               2

V roce 2010 byl pořízen DDM ve výši 17.700,-Na obec byly převedeny bezúplatně pozemky ve výši 15.887,- a zároveň prodán pozemek ve výši 4 347,-Kč.

  

3)Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné
úrovně.

Dotace do rozpočtu obce za rok 2010 činily celkem 1 442,07 tis Kč. Rozpis přijatých dotací

a jejich čerpání v průběhu roku 2010 je zpracován v tabulce.

Dotace byly řádně vyúčtovány.Doplatek finančních prostředků na volby do Parlamentu ČR

ve výši 651,-Kč ke dni zpracování Závěr. účtu obce nebyl přijat.Přeplatek fin. Prostředků na

volby do Senátu a zastupitelstev obcí ve výši 538,- byl dne 31.1.2011 odveden na účet PK.

  

Poskytovatel

ÚZ

Účel

Položka

Rozpočet

Čerpání

%

KÚPK

14008

Investiční výdaje

4222

1 220,00

1 220,00

100,00

KÚPK

 

Výkon státní správy

4112

79,80

79,80

100,00

KÚPK

 

Obnova lesů

4122

101,67

101,67

100,00

KÚPK

98071

Volby do Parlamentu ČR

4116

18,30

18,95

 

KÚPK

98187

Volby do Senátu a Zast.obcí

 

20,00

19,47

 

KÚPK

98005

Sčítání lidu ,bytů a domů

4111

2,30

2,30

 

Celkem

   

1 442,07

1 442,19

 

4) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010


Přezkoumání hospodaření provedly Libuše Křenková a Dis.Eva Hassová - pracovnice oddělení finanční kontroly KÚPK .Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č.420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v termínu 31.5 2011 jako jednorázové.

Závěr zprávy:

Při přezkoumání hospodaření ÚSC Trpísty za rok 2010:

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst.3 písm.a zákona č.420/2004 Sb.)

Při přezkoumání hospodaření ÚSC Trpísty za rok 2010:

Neuvádí se zjištěna rizika dle §10 odst.4 písm.a)zákona č. 420/2004 Sb.

  Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce Trpísty za r.2010 je přílohou k závěrečnému účtu.

V Trpístech 1.6. 2011

Předkládá : hlavní účetní obce

 

Vyvěšeno: 1.6.2011 Sejmuto:

Vyvěšeno elektronicky: 1.6 2011