Jdi na obsah Jdi na menu
 


Závěrečný účet obce za rok 2011

7. 6. 2012

 

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE TRPÍSTY ZA ROK 2011


 

(§ 17 zákona č.250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011

( údaje jsou v tis.Kč )

 


 

Schválený

rozpočet

Rozpočtové

opatření

Upravený

rozpočet

Skutečnost

Plnění k 31.12 2011

Plnění k upravenému

Rozpočtu

Třída 1 – Daňové příjmy

2 318,20


 

2 401,80

2 469,34

102,8%

Třída 2 – Nedaň. příjmy

1 173,70

 

1 188,82

1 032,19

86,8 %

Třída 3 – Kapital.příjmy

105,00

 

616,29

582,00

94,4%

Třída 4 – Přijaté dotace

60,10

 

4  185,19

4 195,19

100,2 %

Příjmy celkem

3 657,00


 

8 392,10

8 278,72

98,6 %

Třída 5 - Běžné výdaje

2 087,00


 

2 450,21

2 243,22

91,6 %

Třída 6 – Kapital.výdaje

4 970,00


 

10 341,89

10 341,89

100,0%

Výdaje celkem

7 057,00


 

12 789,10

12 585,11

98,4 %

Saldo:Příjmy – výdaje


 

-3 400,00


 

-4 400,00

-4 306,39

97,9%

Třída 8 - financování

3 400,00


 

4 400,00

4 306,35

97,9

Přijaté úvěry a půjčky

0


 

1 000,00

1 000,00

100,0%

Splátky úvěrů


 


 


 


 


 

Fond rezerv


 


 


 


 


 

Prostředky minulých let


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Financování celkem


 

3 400,00


 

4 400,00

4 306,35

97,9%

Přebytek (-), ztráta (+)


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Údaje o plnění rozpočtu příjmu,výdajů a dalších finančních operací v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 a 2 a jsou k nahlédnutí na OÚ ( příloha 40 rozbor čerpání příjmů a výdajů)

Nedaňové příjmy – nebyla dosažena výše rozpočtových příjmů v prodeji dřeva z obecních lesů,úroků z vkladů na účtu obce z důvodu nižší úrokové sazby.

Běžné výdaje – nevyčerpány rozpočtované výdaje na materiál pro Sbor dobrovolných hasičů,

na povinné pojistném soc.zabezpečení,zdravotní pojištění zaměstnanců obce.

Kapitálové výdaje-nebyla dosažena výše rozpočtovaných příjmů z prodeje pozemků.

2)Stav finančních aktiv

Peněžní prostředky na běžném účtu vedeném u ČSOB a.s.poštovní.spořitelna k 31.12 2011

činily 140 522,40,-Kč.

3)Stav majetku

Drobný nehmotný majetek                         55.521,-

Ostatní dlouhodobý majetek                    161.800,-

Stavby                                                9.316.094,60

Samostatné movité věci                         609.129,62

Drobný dlouhodobý majetek                    783.225,-

Pozemky                                             3.809.184,-

Nedokončený dlouhodobý majetek         12.166.154,-

Zálohy na nedokončený dl.majetek              19.000,-
                                                                   -----------------
                                                        26.920.108,22

2.

V roce 2011 byl pořízen DDM ve výši 8.835,-Na obec byly převedeny bezúplatně pozemky ve výši 117.000,-Kč.

3)Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné

úrovně.

Dotace do rozpočtu obce za rok 2011 činily celkem 4 185,19 tis Kč. Rozpis přijatých dotací

a jejich čerpání v průběhu roku 2011 je zpracován v tabulce.

Dotace byly řádně vyúčtovány.


 

 

Poskytovatel

ÚZ

Účel

Položka

Rozpočet

Čerpání

%

KÚPK

14008

Investiční výdaje

4222

4 000,00

4 000,00

100,00

KÚPK


 

Výkon státní správy

4112

60,10

60,10

100,00

KÚPK


 

Obnova lesů

4122

113,73

113,73

100,00

KÚPK

98005

Sčítání lidu,bytů a domů

4111

1,36

1,36

100,00

KÚPK


 

Oslavy obce

4122

10,00

10,00

100,00


 


 


 


 


 


 


 

Celkem


 


 


 


 

4 185,19

4 185,19

100,00


 
 

4) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011

 

Přezkoumání hospodaření provedly Libuše Křenková a Dis.Eva Hassová - pracovnice oddělení finanční kontroly KÚPK .Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č.420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v termínu 5.6. 2012 jako jednorázové.

 

Závěr zprávy:

Při přezkoumání hospodaření ÚSC Trpísty za rok 2011:

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst.3 písm.a zákona č.420/2004 Sb.)

 

Při přezkoumání hospodaření ÚSC Trpísty za rok 2011:

Neuvádí se zjištěna rizika dle §10 odst.4 písm.a)zákona č. 420/2004 Sb.

 

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce Trpísty za r.2011 je přílohou k závěrečnému účtu.

V Trpístech 5.6. 2012

 

Předkládá : hlavní účetní obce


  

Vyvěšeno: 7.6.2012 Sejmuto:

 

Vyvěšeno elektronicky: 7.6 2012