Jdi na obsah Jdi na menu
 


Závěrečný účet obce za rok 2012

5. 4. 2013

 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE TRPÍSTY ZA ROK 2012

 

(§ 17 zákona č.250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012

 

 

Schválený

rozpočet

Rozpočtové

opatření

Upravený

rozpočet

Skutečnost

Plnění k 31.12 2012

Plnění k upravenému

Rozpočtu

Třída 1 – Daňové příjmy

2 363,20

 

2 390,91

2 227,00

93,1%

Třída 2 – Nedaň. příjmy

1 086,20

 

1 015,91

920,76

90,6 %

Třída 3 – Kapital.příjmy

55,00

 

150,00

116,00

77,3%

Třída 4 – Přijaté dotace

60,10

 

385,11

1 435,11

372,6 %

Příjmy celkem

3 564,50

 

3 941,93

4 698,87

119,2 %

Třída 5 - Běžné výdaje

2 074,50

 

2 359,90

3 174,18

134,5 %

Třída 6 – Kapital.výdaje

490,00

 

6  202,03

5 999,08

96,7%

Výdaje celkem

2 564,50

 

8 561,93

9 173,26

107,1 %

Saldo:Příjmy – výdaje

 

1 000,00

 

 

-4 620,00

-4 474,39

96,8 %

Třída 8 - financování

 

 

 

 

 

Přijaté úvěry a půjčky

0

 

5 620,00

5 363,07

95,4%

Splátky úvěrů

-1 000,00

 

-1 000,00

-1 000,00

100,0%

Fond rezerv

 

 

 

 

 

Prostředky minulých let

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financování celkem

 

-1 000,00

 

4 620,00

4 474,39

96,8 %

Přebytek (-), ztráta (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Údaje o plnění rozpočtu příjmu,výdajů a dalších finančních operací v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 a 2 a jsou k nahlédnutí na OÚ ( příloha 40 rozbor čerpání příjmů a výdajů)

 

2)Stav finančních aktiv

Peněžní prostředky na běžném účtu vedeném u ČSOB a.s.poštovní.spořitelna k 31.12 2012
činily 31 302,69,-Kč.

3)Stav majetku

Drobný nehmotný majetek 55.521,--

Ostatní dlouhodobý majetek 161.800,--

Stavby 26.703.461,20

Samostatné movité věci 609.129,62

Drobný dlouhodobý majetek 793.600,--

Pozemky 3.809.184,--

Nedokončený dlouhodobý majetek 777 872,--

Zálohy na nedokončený dl.majetek 19.000,--

-----------------

32.929.567,82

 

Výkaz,,Rozvaha a výkaz zisků a ztráty“ a příloha účetní závěrky jsou k nahlédnutí na obecním úřadě v kanceláři starosty obce.Výkazy a příloha obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok.

2.

V roce 2012 byl pořízen DDM ve výši 10 375,-.

3)Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně.

Dotace do rozpočtu obce za rok 2012 činily celkem 385,11,-tis Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2012 je zpracován v tabulce.

Dotace byly řádně vyúčtovány,nevyčerpané finanční prostředky z dotace na volby prezidenta ČR ve výši 2 000,-Kč a z dotace na volby do Senátu a zastupitelstev krajů ve výši 2 732,-Kč byly vráceny do státního rozpočtu dne 31.1.2013.

 

Poskytovatel

ÚZ

Účel

Položka

Rozpočet

Čerpání

%

KÚPK

 

Investiční dotace

4222

180,00

0,00

0,00

KÚPK

 

Výkon státní správy

4112

60,10

60,10

100,00

KÚPK

 

Obnova lesů

4122

118,01

118,01

100,00

KÚPK

98008

Volba prezidenta ČR

4111

2,00

0,00

0,00

KÚPK

98193

Volba Senát a zast.kr

4111

25,00

22,27

89,08

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

 

 

 

385,11

200,38

52,04

 

 

4) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012

 

Přezkoumání hospodaření provedly Dis.Eva Hassová a Libuše Křenková - pracovnice oddělení finanční kontroly KÚPK .Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č.420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v termínu 12.3. 2013 jako jednorázové.

 

Závěr zprávy:

Při přezkoumání hospodaření ÚSC Trpísty za rok 2012:

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst.3 písm.a zákona č.420/2004 Sb.)

 

Při přezkoumání hospodaření ÚSC Trpísty za rok 2012:

Neuvádí se zjištěna rizika dle §10 odst.4 písm.a)zákona č. 420/2004 Sb.

 

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce Trpísty za r.2012 je přílohou k závěrečnému účtu.

 

V Trpístech 3.4. 2013

 

Předkládá : hlavní účetní obce 

 

Vyvěšeno: 5.4.2013 Sejmuto:

 

Vyvěšeno elektronicky: 5.4. 2013