Menu
Obec Trpísty
Trpísty

Spolek Trpindy z. s.

Stanovy spolku Trpindy z.s

Čl. I Název spolku, působnost a charakter spolku

 1. Název spolku je Trpindy z.s. ( dále jen spolek)
 2. Sídlem spolku jsou Trpísty 103, 34901 Stříbro
 3. Spolek působí na celém území ČR, spolek se nečlení na organizační jednotky – spolek je místně příslušnou organizační jednotkou
 4. Charakter spolku – spolek je zapsaným spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku

Čl. II Účel spolku

Spolek Trpindy z.s. vznikl za účelem podpory a rozvoje kultury a společenského života, zachování místních tradic, realizace sportovních a volnočasových aktivit a podpory zdraví a zdravého životního stylu místního obyvatelstva zejména pak s ohledem na děti a seniory.

Spolek je dobrovolné, neziskové a nepoltické sdružení.

K dosažení svého účelu realizuje spolek soubor činností pro členy spolku a veřejnost, které jsou vzájemně provázané a v souhrnu tvoří hlavní činnost spolku.

Jsou jimi především:

 • Pořádání společenských a kulturních akcí pro členy spolku a veřejnost
 • Realizace a spolupráce při pořádání sportovních, tělovýchovných a turistických akcí určeným členů spolku a široké veřejnosti.
 • Ochrana přírody a krajiny
 • Pořádání zájmových kroužků pro děti a veřejnost
 • Podpora a realizace občanských aktivit orientovaných na zlepšení kvality života, stavu, čistoty a vzhledu obce.
 • Organizace dobrovolných, svépomocných a podpůrných aktivit.
 • Spolupráce s dalšími místními spolky a organizacemi.
 • Spolupráce s dalšími organizacemi s podobným účelem a předmětem činnosti.
 • Získávání finančních zdrojů na výše uvedené aktivity.
 • Podávání podnětů, žádostí a petic zákonodárným, výkonným, samosprávním a jiným veřejným institucím a jednotlivcům.

Čl. III Vznik a zánikk členství, práva a povinnosti členů

 • Členem spolku se může stát každý občan, který souhlasí s jeho stanovami a je starší 18 let
 • Členství ve spolku vzniká zaplacením členského příspěvku – ročně 300kč. Tímto okamžikem vznikají práva člena spolku a člen se zavazuje plnit základní povinnosti.
 • Prvními členy se automaticky stávají osoby přítomni na ustavující schůzy spolku

Práva člena spolku

 • Podílet se na praktické činnosti spolku
 • Být pravidelně informováni o činnosti spolku
 • Účastnit se členské schůze, volit a být volen do orgánu spolku
 • Předkládat návrhy a připomínky orgánu spolku

Povinnosti člena spolku

 • Dodržovat stanovy spolku a jednat v souladu s cíli a posláním spolku
 • Aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat kroky které by byly v rozporu se zájmy spolku
 • Svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, do nichž byl jmenován nebo volen
 • Platit členské příspěvky
 • Aktivně a pravidelně se účastnit jednání spolku a přispívat k zlepšení jeho činnosti

Členství spolku zaniká

 • Předáním písemné odhlášky člena spolku předsedovi spolku
 • Úmrtí člena
 • Zánikem spolku
 • Vyloučením člena členskou schůzí, v případě že se člen 3x bez omluvy nedostavil na zasedání členské schůze, nebo opakovaně porušuje tyto stanovy
 • Případně z jiného důvodu stanoveného zákonem

Čl. IV Orgány spolku

V čele spolku stojí předseda a místopředseda spolku, kteří jsou statutárními zástupci spolku a za spolek jednají každý samostatně. Předsedu a místopředsedu volí členská schůze na období jednoho roku.

Organizační strukturu spolku tvoří:

 • členská schůze
 • Výbor spolku

Členská schůze:

Nejvyšším organem spolku je členská schůze, která je tvořena schromaždováním všech členů spolku. Členská schůze spolku je základním místem setkávání jeho členů a jádrem celého života spolku. Členskou schůzi svolává a řídí předseda spolku. Rozhodnutí členské schůze je přijato, jestliže získalo nadpoloviční počet hlasů členů. Každý člen má jeden hlas a jednání schůze se zapisuje a archivuje.

 • Schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov
 • Schvaluje zprávy o činnosti spolku za předcházející rok
 • Schvaluje rozpočet a program činnosti spolku na příslušné období hospodaření a roční uzávěrku
 • Rozhoduje o disponování s majetkem spolku
 • Rozhoduje o vstupu spolku do právních osob
 • Rozhoduje o zrušení spolku
 • Rozhoduje o členství v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních

Výbor spolku

Činnost spolku řídí výbor. Výbor se skládá z předsedy, místopředsedy a členů výboru. Maximální počet členů výboru je 9. členové výboru jsou voleni členskou

schůzí. Výbor spolku je výkonným orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá členské schůzi.

Jednání výboru svolává a předsedá mu předseda spolku a to dle potřeby, minimálně však 3x ročně. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou členů přítomných na jeho jednání. Z jednání se pořizuje zápis, který zejména sumarizuje všechna rozhodnutí výboru.

Zásady hospodaření a majetek spolku

 • Spolek hospodaří s majetkem (hmotné finanční prostředky), které nabyl při svém vzniku a v průběhu své činnosti. Hospodaření se řídí obecně závaznými předpisy
 • Zdrojem příjmů jsou členské příspěvky, dotace, granty, výtěžky z akcí pořádaných spolkem, výnosy ze jmění a sponzorské dary
 • Způsob užitá příjmů je v souladu s účelem spolku
 • Veškeré získané prostředky budou využívané pouze pro účely spolku ve smyslu těchto stanov
 • Veškeré finanční toky jsou řádně evidovány. Užití finančních prostředků je možné pouze k naplnění činnosti spolku včetně nezbytné úhrady nákladů vynaložených na činnost.je povinnost na každé schůzi umožnit ostatním nahlédnout do údajů a dokladů vedených v evidenci.
 • Majetek nabytý za doby trvání spolku je až do ukončení činnosti a likvidaci majetkem spolku, nerozhodne-li se členská schůze jinak
 • Za vypracování roční uzávěrky odpovídá předseda nebo jím pověřený člen spolku a schvaluje ji členská schůze
 • Členové neodpovídají svým majetkem za závazky spolku vůči třetím osobám
 • Je povinnost vybírat členské příspěvky a proplácet náklady spolku

Čl V Závěrečná ustanovení

Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak řídí se organizace a činnost spolku ustanovením § 214 a nasl. Zákona č, 89/2012 Sb.

Na obsahu těchto stanov se schodli všichni zakladatelé spolku. Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku u Krajského soudu v Plzni .

Spolky a organizace

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8
1
9 10
11 12 13 14 15 16 17
18
1
19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8
1
9 10
11 12 13 14 15 16 17
18
1
19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Počasí

dnes, úterý 5. 3. 2024
zataženo 10 °C 4 °C
středa 6. 3. skoro jasno 10/2 °C
čtvrtek 7. 3. zataženo 9/1 °C
pátek 8. 3. zataženo 11/2 °C

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Svátek a výročí

Svátek má Kazimír

Zítra má svátek Miroslav

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Jak prší v březnu, tak také v červnu.

Pranostika na akt. den

Svatá Adriana nedá spáti z rána.

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu