Menu
Obec Trpísty
Trpísty

Spolek Trpindy z. s.

Stanovy spolku Trpindy z.s

Čl. I Název spolku, působnost a charakter spolku

 1. Název spolku je Trpindy z.s. ( dále jen spolek)
 2. Sídlem spolku jsou Trpísty 103, 34901 Stříbro
 3. Spolek působí na celém území ČR, spolek se nečlení na organizační jednotky – spolek je místně příslušnou organizační jednotkou
 4. Charakter spolku – spolek je zapsaným spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku

Čl. II Účel spolku

Spolek Trpindy z.s. vznikl za účelem podpory a rozvoje kultury a společenského života, zachování místních tradic, realizace sportovních a volnočasových aktivit a podpory zdraví a zdravého životního stylu místního obyvatelstva zejména pak s ohledem na děti a seniory.

Spolek je dobrovolné, neziskové a nepoltické sdružení.

K dosažení svého účelu realizuje spolek soubor činností pro členy spolku a veřejnost, které jsou vzájemně provázané a v souhrnu tvoří hlavní činnost spolku.

Jsou jimi především:

 • Pořádání společenských a kulturních akcí pro členy spolku a veřejnost
 • Realizace a spolupráce při pořádání sportovních, tělovýchovných a turistických akcí určeným členů spolku a široké veřejnosti.
 • Ochrana přírody a krajiny
 • Pořádání zájmových kroužků pro děti a veřejnost
 • Podpora a realizace občanských aktivit orientovaných na zlepšení kvality života, stavu, čistoty a vzhledu obce.
 • Organizace dobrovolných, svépomocných a podpůrných aktivit.
 • Spolupráce s dalšími místními spolky a organizacemi.
 • Spolupráce s dalšími organizacemi s podobným účelem a předmětem činnosti.
 • Získávání finančních zdrojů na výše uvedené aktivity.
 • Podávání podnětů, žádostí a petic zákonodárným, výkonným, samosprávním a jiným veřejným institucím a jednotlivcům.

Čl. III Vznik a zánikk členství, práva a povinnosti členů

 • Členem spolku se může stát každý občan, který souhlasí s jeho stanovami a je starší 18 let
 • Členství ve spolku vzniká zaplacením členského příspěvku – ročně 300kč. Tímto okamžikem vznikají práva člena spolku a člen se zavazuje plnit základní povinnosti.
 • Prvními členy se automaticky stávají osoby přítomni na ustavující schůzy spolku

Práva člena spolku

 • Podílet se na praktické činnosti spolku
 • Být pravidelně informováni o činnosti spolku
 • Účastnit se členské schůze, volit a být volen do orgánu spolku
 • Předkládat návrhy a připomínky orgánu spolku

Povinnosti člena spolku

 • Dodržovat stanovy spolku a jednat v souladu s cíli a posláním spolku
 • Aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat kroky které by byly v rozporu se zájmy spolku
 • Svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, do nichž byl jmenován nebo volen
 • Platit členské příspěvky
 • Aktivně a pravidelně se účastnit jednání spolku a přispívat k zlepšení jeho činnosti

Členství spolku zaniká

 • Předáním písemné odhlášky člena spolku předsedovi spolku
 • Úmrtí člena
 • Zánikem spolku
 • Vyloučením člena členskou schůzí, v případě že se člen 3x bez omluvy nedostavil na zasedání členské schůze, nebo opakovaně porušuje tyto stanovy
 • Případně z jiného důvodu stanoveného zákonem

Čl. IV Orgány spolku

V čele spolku stojí předseda a místopředseda spolku, kteří jsou statutárními zástupci spolku a za spolek jednají každý samostatně. Předsedu a místopředsedu volí členská schůze na období jednoho roku.

Organizační strukturu spolku tvoří:

 • členská schůze
 • Výbor spolku

Členská schůze:

Nejvyšším organem spolku je členská schůze, která je tvořena schromaždováním všech členů spolku. Členská schůze spolku je základním místem setkávání jeho členů a jádrem celého života spolku. Členskou schůzi svolává a řídí předseda spolku. Rozhodnutí členské schůze je přijato, jestliže získalo nadpoloviční počet hlasů členů. Každý člen má jeden hlas a jednání schůze se zapisuje a archivuje.

 • Schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov
 • Schvaluje zprávy o činnosti spolku za předcházející rok
 • Schvaluje rozpočet a program činnosti spolku na příslušné období hospodaření a roční uzávěrku
 • Rozhoduje o disponování s majetkem spolku
 • Rozhoduje o vstupu spolku do právních osob
 • Rozhoduje o zrušení spolku
 • Rozhoduje o členství v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních

Výbor spolku

Činnost spolku řídí výbor. Výbor se skládá z předsedy, místopředsedy a členů výboru. Maximální počet členů výboru je 9. členové výboru jsou voleni členskou

schůzí. Výbor spolku je výkonným orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá členské schůzi.

Jednání výboru svolává a předsedá mu předseda spolku a to dle potřeby, minimálně však 3x ročně. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou členů přítomných na jeho jednání. Z jednání se pořizuje zápis, který zejména sumarizuje všechna rozhodnutí výboru.

Zásady hospodaření a majetek spolku

 • Spolek hospodaří s majetkem (hmotné finanční prostředky), které nabyl při svém vzniku a v průběhu své činnosti. Hospodaření se řídí obecně závaznými předpisy
 • Zdrojem příjmů jsou členské příspěvky, dotace, granty, výtěžky z akcí pořádaných spolkem, výnosy ze jmění a sponzorské dary
 • Způsob užitá příjmů je v souladu s účelem spolku
 • Veškeré získané prostředky budou využívané pouze pro účely spolku ve smyslu těchto stanov
 • Veškeré finanční toky jsou řádně evidovány. Užití finančních prostředků je možné pouze k naplnění činnosti spolku včetně nezbytné úhrady nákladů vynaložených na činnost.je povinnost na každé schůzi umožnit ostatním nahlédnout do údajů a dokladů vedených v evidenci.
 • Majetek nabytý za doby trvání spolku je až do ukončení činnosti a likvidaci majetkem spolku, nerozhodne-li se členská schůze jinak
 • Za vypracování roční uzávěrky odpovídá předseda nebo jím pověřený člen spolku a schvaluje ji členská schůze
 • Členové neodpovídají svým majetkem za závazky spolku vůči třetím osobám
 • Je povinnost vybírat členské příspěvky a proplácet náklady spolku

Čl V Závěrečná ustanovení

Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak řídí se organizace a činnost spolku ustanovením § 214 a nasl. Zákona č, 89/2012 Sb.

Na obsahu těchto stanov se schodli všichni zakladatelé spolku. Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku u Krajského soudu v Plzni .

Spolky a organizace

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1
1
2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23
1
24
25 26 27 28 29 30 1

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1
1
2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23
1
24
25 26 27 28 29 30 1

Počasí

dnes, středa 27. 9. 2023
polojasno 23 °C 9 °C
čtvrtek 28. 9. zataženo 24/13 °C
pátek 29. 9. zataženo 24/16 °C
sobota 30. 9. slabý déšť 25/17 °C

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Svátek a výročí

Svátek má Jonáš

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Světový den cestovního ruchu

Zítra má svátek Václav

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Podzim na strakaté kobyle jezdí.

Pranostika na akt. den

Jaké mrazy před svatým Václavem, takové před svatodušními svátky.